Privacyverklaring

Stichting Implant College organiseert educatieve initiatieven voor het gehele zorgteam met als centraal thema implantologie. Ons programma biedt praktische ondersteuning voor tandartsen en hun team, die willen starten met implantologie. Daarnaast hebben wij voor de reeds implanterende tandartsen en implantologen een jaarlijks wisselend programma dat de actuele ontwikkelingen van het vakgebied implantologie volgt. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Artikel 1: Inleiding

Stichting Implant College, Esscheweg 78, 5262 BE te Vught, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in dit privacy statement. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met u verkrijgen. Stichting Implant College voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die uw persoonlijke identificatie mogelijk maken.

Artikel 2: Verzamelde persoonsgegevens en doelen

Uw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Om diensten aan u te kunnen leveren en onze dienstverlening te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van u nodig. Stichting Implant College verwerkt deze persoonsgegevens, omdat u gebruikmaakt van onze producten/diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voorletters, voor- en achternaam, titulatuur
 • Adres, postcode, woonplaats
 • Geslacht en geboortedatum
 • Telefoonnummers (mobiel en vast)
 • E-mailadressen
 • Ibannummer(s) met tenaamstelling
 • Functie, Bignummer, afstudeerplaats en datum
 • Gegevens over het gebruik van diensten en producten die u invoert als u gebruik maakt van onze website
 • Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals bericht in het contactformulier
 • LinkedIn-adres
 • CV
 • Motivatiebrief
 • Burgerservicenummer

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Om uw inschrijvingen geheel te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan
 • Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen u en Stichting Implant College te kunnen uitvoeren
 • Opslag van klantgegevens in onze databank voor onze sales en marketingafdeling (producten, diensten, evenementen, etc.)
 • Om u de mogelijkheid te bieden in te schrijven via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of postmailingen, Whatsapp, telefonisch, LinkedIn; etc.
 • Om te achterhalen welke onderwerpen bij klanten spelem en zo te bepalen welke cursussen, producten of diensten wij gaan ontwikkelen
 • Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch
 • Om onze website te verbeteren
 • Om uw klacht over onze stichting te verwerken
 • Om uw sollicitatie te verwerken
 • Om uw dienstverband juridisch en financieel juist te behandelen
 • Om de wettelijke verplichting jegens de Belastingdienst te vervullen.

Artikel 3: Minderjarigen

Stichting Implant College heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. We bieden ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie direct.

Artikel 4: Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben daarvoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@implantcollege.eu.

Artikel 5: Gegevens van websitebezoek

Wij ontvangen gegevens op basis van uw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze technische- en functionele gegevens (cookies) gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Implant College) tussen zit.

Websites van derden:
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Artikel 6: Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@implantcollege.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart/onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Sommige van onze diensten gebruiken multi-factor authentication (meervoudige verificatie). Wij raden u sterk aan om dit te gebruiken.

Artikel 7: Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na beëindiging van de dienstverlening vernietigen wij persoonsgegevens volgens de wettelijke bewaartermijn.

Artikel 8: Delen met anderen

Stichting Implant College verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Artikel 9: Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website.

Artikel 10: Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 11: Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018. Mocht u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch:
+31(0)73 684 72 05 (Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17:00 uur)
E-mail:
info@implantcollege.eu
Post:
Stichting Implant College, Esscheweg 78, 5262 BE Vught

Download deze privacyverklaring