Algemene voorwaarden

Inschrijving

Aanmelding voor een cursus dient te geschieden door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Het inschrijfformulier kunt u vinden op de website, insturen gaat direct via de website. Cursisten worden ingeschreven op volgorde van ontvangst van aanmelding en betaling. Bij directe betaling is uw plaats meteen voor u gereserveerd.

Stichting Implant College
KvK: Eindhoven 62886754
BTW: NL854999024B01
IBAN: NL35INGB0007113273

– (w) www.implantcollege.eu
– (e) info@implantcollege.eu

Annuleringen

 • Na inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen waarin u kosteloos kunt annuleren.
 • Indien u verhinderd bent, is het mogelijk een vervanger te sturen (graag vooraf overleg hierover).
 • Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren (e-mail of per post).
 • Als annuleringsdatum geldt de datum poststempel of datum e-mail.
 • Cursussen en cursuspakketten kunnen tot 6 weken voor aanvangsdatum worden afgezegd, hiervoor wordt € 35,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen voornoemde termijnen brengen wij de volgende kosten in rekening:
  • Tussen 6 weken en 3 weken voor aanvang van een cursus: 50% van de cursusprijs.
  • Daarna, dus vanaf 3 weken voor aanvang: 100% van de cursusprijs.

Bevestiging

Na inschrijving en betaling via het online inschrijfformulier ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving met daarin alle cursusinformatie, een factuur en onze algemene voorwaarden. Indien u zich inschrijft maar nog niet heeft betaald via iDEAL, sturen wij u een bevestiging van aanmelding in combinatie met een factuur. Uw plaats is na betaling van deze factuur voor u gereserveerd. Wanneer voor een cursus het maximum aantal deelnemers is bereikt, zullen wij u hierover zo spoedig mogelijk informeren. De prijzen van de cursussen gelden, zoals vermeld op onze website.

Cursusdoorgang

Indien een cursus is volgeboekt, ontvangt u hierover bericht en wordt u, indien u dat wilt, op een reservelijst geplaatst. Waar mogelijk wordt naar een extra cursusdatum uitgeweken.
Implant College streeft ernaar te voorkomen dat een aangekondigde cursus geen doorgang kan vinden.
Bij onvoldoende inschrijvingen, behoudt Implant College zich het recht voor, de cursus te annuleren. Bij het niet doorgaan van de cursus, wordt u hierover uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus geïnformeerd. Het door de cursist betaalde cursusgeld wordt dan volledig terugbetaald. Waar mogelijk, wordt een alternatief aangeboden.

Auteursrecht

 • Het verstrekte cursusmateriaal is eigendom van Implant College dan wel van de cursusgever.
 • Implant College behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de producten van de geest, welke hij/zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de cursus, voor zover op die producten in juridische
  zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Implant College is het de cursist verboden gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal, werkwijzen of andere geestesproducten te
  publiceren of op welke andere wijze dan ook te vermenigvuldigen, openbaar te maken of te exploiteren.
 • Het maken van opnamen in beeld of geluid van cursusbijeenkomsten of gedeelten daarvan is uitdrukkelijk verboden.
 • Bij elke overtreding van het gestelde in de vorige alinea verbeurt de cursist een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 5.000 per overtreding, zulks onverminderd het recht van de opdrachtnemer de volledige schade op de cursist te verhalen.

Betaling

Uw plaats is pas definitief voor u gereserveerd wanneer het cursusgeld is voldaan. Via het online inschrijfformulier betaalt u direct met iDEAL. Schrijft u op een andere manier in, dan sturen wij u een factuur toe met een betaaltermijn van 14 dagen. Het verschuldigde cursusgeld moet zijn bijgeschreven op IBAN NL35 INGB 0007 1132 73 t.n.v. Stichting Implant College te Vught. Facturering vindt plaats conform de door u opgegeven adressering.
Bij betalingsachterstand is Stichting Implant College gerechtigd de cursist de toegang tot de desbetreffende cursus te weigeren.

Klachtenprocedure

Wij gaan het liefst direct met u in gesprek wanneer u een klacht heeft. Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. Dit kan via ons online contactformulier. U krijgt binnen 5 dagen een bevestiging van ontvangst van de klacht. Klachten worden altijd zorgvuldig, vertrouwelijk en binnen 10 werkdagen behandeld. Bent u niet tevreden met de door ons geboden oplossing, dan is het mogelijk om een geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Diversen

 • Implant College is niet aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan tijdens, of als gevolg van, het bijwonen van een cursus, workshop, excursie of lezing.
 • Implant College behoudt te allen tijde de vrijheid docenten, door haar met de uitvoering van de cursus belast, te vervangen door andere docenten.
 • Door in te schrijven verklaart u zich met het vorenstaande akkoord.
 • Wij zijn gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen wij van tevoren met de klant bespreken.

Cursuscoördinatie

Mevr. Latisha Ploeg

Wijzigingen, w.o. locatie wijzigingen, prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.