NVOI eisen voor erkenning als implantoloog

Een aanvraag voor erkenning moet worden ingediend bij de secretaris van de NVOI. De financiële bijdrage voor een kandidaat-implantoloog bedraagt € 350,-. De kandidaat-implantoloog is een in Nederland erkend en gevestigd tandarts of tandarts-specialist mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie, lid van de NVOI. De kandidaat- implantoloog dient te voldoen aan de criteria opgesteld door het Consilium Implantologicum van de NVOI.

a: Criteria t.a.v. consultatie en behandeling

 • De kandidaat- implantoloog kan tenminste honderdvijftig statussen overleggen waaruit blijkt dat hij/zij de afgelopen vijf
 • kalenderjaren zelfstandig implantologische behandelingen heeft verricht.
 • Dit kunnen pre-implantologische behandelingen zijn, of het plaatsen van implantaten.
 • De implantaten zijn bij zowel edentate als partieel edentate patiënten geplaatst.
 • Er zijn bij tenminste vijfenzeventig partieel edentate patiënten implantaten geplaatst.
 • Bij minimaal vijfendertig patiënten zijn aanvullende chirurgische technieken uitgevoerd zoals botaugmentatie en/of wekedelenreconstructie.
 • Van de pre-implantologische behandelingen mogen niet meer dan vijftig patiënten in het totaal van honderdvijftig vertegenwoordigd zijn.

b: Criteria t.a.v. kennis, onderwijs en nascholing

 • a. kennis: de kandidaat- implantoloog heeft kennis van de orale implantologie op actueel niveau.
 • b. verzorgen van onderwijs: de kandidaat- implantoloog kan aantonen dat hij/zij de afgelopen vijf jaar minimaal drie voordrachten over een implantologisch onderwerp heeft geïnitieerd en/of gehouden voor personen uit de (tandheelkundige) gezondheidszorg.
 • c. volgen van onderwijs: de kandidaat- implantoloog heeft over een periode van vijf jaar minimaal vijftien dagdelen scholing op het gebied van de orale implantologie gevolgd, alsmede minimaal zes dagdelen een congres, symposium of conferentie gevolgd over algemeen tandheelkundige onderwerpen (bijv. restauratieve/prothetische tandheelkunde, gnathologie, endodontie, parodontologie, orthodontie, kaakchirurgie).

c: Criteria t.a.v. beleid, organisatie en praktijkinrichting

 • De praktijk is zodanig geoutilleerd dat adequate zorgverlening kan plaatsvinden.
 • De praktijk hanteert hygiënemaatregelen die voldoen aan de richtlijn ‘Omstandigheden (kleine) chirurgische en invasieve ingrepen voor een zelfstandige behandelkamer’ en de richtlijn ‘Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk’ van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP).
 • De praktijk heeft beschermende maatregelen genomen aangaande ioniserende straling conform de ‘Praktijk richtlijn
 • Tandheelkundige Radiologie’ van de NMT en beschikt over een Kernenergiewet (KEW)-dossier.
 • De praktijk beschikt over en werkt volgens vaste richtlijnen met betrekking tot de zorgverlening.
 • De praktijk legt van elke behandelde patiënt op duidelijk traceerbare wijze het merk implantaat, het type en lotnummer en de positie in de mond vast en verstrekt deze documentatie aan de patiënt.

Meer weten?